Kyrkslätt Idrottsförening r.f. HÖSTMÖTE ONSDAGEN den 25.10.2023 kl. 19.30-21.00

Välkommen på KyIFs höstmöte onsdagen den 25.10.2023 kl. 19:30 – 21:00 på Skidstugan (Hjortlandsvägen 86).

Höstmötet är ett ypperligt tillfälle att delta i beslutsfattandet och utveckling av ett förnyat KyIF. Mötet är öppet för alla. Anmäl dig med: https://forms.gle/jLdarfaHqCnuhuNX8

§ 11. Höstmöte

På höstmötet behandlas följande frågor:

 • mötets öppnande
 • val av ordförande och viceordförande för mötet
 • val av sekreterare för mötet
 • val av två protokolljusterare samt två rösträknare
 • konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
 • godkännande av föredragningslistan
 • Bestämmande av medlemsavgifterna för följande kalenderår
 • fastställande av sektionernas antal
 • fastställande av föreningens verksamhetsplan för följande kalenderår
 • fastställande av föreningens budget för följande kalenderår
 • val av ordförande för följande kalenderår
 • val av 4 styrelseledamöter samt en representant / sektion till styrelsen för följande kalenderår.
 • val av två revisorer och två revisorsuppleanter för följande kalenderår.
 • fastställande av annonsorgan
 • ärenden som styrelsen framlagt till behandling
 • övriga ärenden

Styrelsen

Kategorier:
KyIF