Årsmöte del 2, 9.4. kl. 17:30 på Jokirinteen koulu

Eftersom en del av ärenden på Årsmötet 21.3. bordlades (p.g.a. tidsbrist), välkommnar vi alla medlemmar med på fortsättning på KyIFs Årsmöte 9.4. kl. 17:30 Jokirinteen koulu, 2. våningen, rum 105.

På årsmötet behandlas följande frågor: 
– mötets öppnande
– val av ordförande och viceordförande för mötet
– val av sekreterare för mötet
– val av två protokolljusterare samt två rösträknare
– konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
– godkännande av föredragningslistan
– diskussion och godkännande av nya stadgarna
– föreningens ekonomi & KyIF 100 jubileumsfond
– övriga ärenden

Anmälan till mötet samt förslag på förändringar till stadgarna ska skickas senast 2.4.: https://forms.gle/gDvCzwFfnzSTK6uX9

Med vänlig hälsning
– Styrelsen

Kategorier:
KyIF