Välkommen på KyIF årsmöte torsdagen den 21.3.2024 kl. 18-20 i Lonoks, Fyyri

Årsmötet är ett ypperligt tillfälle att delta i beslutsfattandet och utveckling av ett förnyat KyIF. Mötet är öppet för alla. Anmäl dig med: https://forms.gle/4692SJJ6VUMGhH6a7

§10. Årsmötet
På årsmötet behandlas följande frågor: 
– mötets öppnande
– val av ordförande och viceordförande för mötet
– val av sekreterare för mötet
– val av två protokolljusterare samt två rösträknare
– konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
– godkännande av föredragningslistan
– bokslutet
– styrelsens berättelse över föreningens och styrelsens verksamhet under föregående – kalenderår.
– revisorernas berättelse
– fastställande av bokslutetet
– beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga
– ärenden som styrelsen framlagt till behandling
– diskussion och godkännande av nya stadgarna
– föreningens ekonomi & KyIF 100 jubileumsfond
– övriga ärenden

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kategorier:
KyIF